Phường Hiệp Thành - Quận 12

160 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh
HOTLINE: 028.35165266

ĐỀ ÁN SẮP XẾP KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 12 THEO QUY ĐỊNH TRUNG ƯƠNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

  • Sắp xếp khu phố địa bàn Phường 12 vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật, gắn với kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo mô hình tổ chức dưới phường đúng quy định của Trung ương, chỉ còn 01 cấp là “khu phố”.
  • Xây dựng khu phố sát dân, gần dân, trực tiếp truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với Nhân dân; tinh gọn số tổ chức dưới phường; tinh giản số người hoạt động không chuyên trách. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chấp hành sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp phường và phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư, tuân thủ pháp luật, thực hiện theo quy ước cộng đồng dân cư; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

2. Yêu cầu

  • Việc sắp xếp lại khu phố và triển khai thực hiện ảnh hưởng rất lớn trong Nhân dân, cán bộ, đảng viên nhất là những người đang tham gia hoạt động tại khu phố. Do đó, việc rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức khu phố phải cụ thể, chính xác, khách quan; đánh giá tình hình tư tưởng của đội ngũ công tác tại các khu phố và tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng phương án tổ chức khu phố theo quy định.
  • Quá trình triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch và việc xây dựng phương án sắp xếp, đổi tên khu phố phải đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, tránh sự chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị.
  • Việc sắp xếp khu phố phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không làm phát sinh xây dựng mới trụ sở làm việc của khu phố. Phương thức tổ chức sinh hoạt tại khu phố sau khi sắp xếp phù hợp với cộng đồng dân cư. Bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ chính sách cho người tham gia công tác tại khu phố, đáp ứng yêu cầu kiện toàn để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố.

ĐỀ ÁN SẮP XẾP KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 12 – QUẬN BÌNH THẠNH

BẢN ĐỒ SẮP XẾP KHU PHỐ MỚI

Lượt truy cập: 451 , Đang trực tuyến: 1